Filed under บทความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรให้ผู้เรียนใส่ใจคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรให้ผู้เรียนใส่ใจคณิตศาสตร์ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม และเนื้อหาบางตอนก็ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ ต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล จึงจะเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่เป็นการเรียนการสอนจึงมีลักษณะเป็นการเลียนแบบนักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือทำการบ้านไม่ได้ นักเรียนไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน นักเรียนส่วนมากไม่มีทักษะในการคิดคำนวณ และไม่มีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องจากครูคณิตศาสตร์โดยทั่วไปคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่มุ่งเน้นความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการทำแบบฝึกหัดหรือการทำการบ้านมาก ๆ (สมจิต ชีวปรีชา; อ้างใน นพวรรณ มงคลนพเก้า. 2545 : 46-47) ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนคิดว่า ผู้สอนควรที่จะสนใจว่าทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนใส่ใจคณิตศาสตร์ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนคิดว่าก่อนอื่นผู้สอนต้องทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ก่อน และจึงขอเสนอรูปแบบการสอนซึ่งมี 6 ระดับขั้น คือ ขั้นออกแบบ : ผู้สอนต้องวางแผนและออกแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับการเรียนรู้ อย่างรอบคอบ ระดับความพร้อมของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม สนุกสนานในการเรียน มีทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ขั้นนำ : ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมให้เด็กมีเหตุผล สร้างความสามัคคี เช่น นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกม การแข่งขัน คิดเลขเร็ว แต่งนิทาน วาดรูป  ขั้นสอน : ผู้สอนต้องสอนจากสิ่งที่ง่าย ไปสู่ยาก ในเรื่องที่ยากผู้สอนต้องไม่ให้ผู้เรียนศึกษาเองและไม่ควรเน้นที่ใบงาน ใบกิจกรรมมากจนเกินไป ผู้สอนควรเป็นผู้ที่คอยแนะนำ … อ่านเพิ่มเติม

ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ หตุผลหนึ่งที่ทำ ให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า ” จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร ” กุญแจที่จะนำ ไปสู่ความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ ” นักเรียนต้องฝึกฝนทำ คณิตศาสตร์เป็นประจำ ” ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอะไรเลย เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ การเรียนคณิตศาสตร์เหมือนการเรียนเปียโน หากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักเปียโนที่เก่งไม่ได้ การทำ โจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักเรียนเก่งเลขนอกจากนี้ ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ  1. การเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 2. เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที 3. ศึกษาอ่านตำ ราเองเพิ่มเติม 4. ก่อนที่จะลงมือทำ การบ้าน ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง 5. ทำ การบ้านหลังจากศึกษาอ่านตำ ราเพิ่มเติม 6. ทำ งานด้วยความประณีต 7. หลังจากทำ การบ้านเสร็จแล้ว ควรทบทวนตำ ราอีกครั้ง 8. ลองทำ แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว 9. เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทำ การทดสอบย่อย ๆ ไว้ … อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน ครูผู้สอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจยากดังเช่น กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการสื่อสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งข้อสมมติฐาน การให้เหตุผล การเลือกใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการแก้ปัญหา และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการด้านอื่นๆ ด้วย          ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันของประเทศไทยเรา ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เมื่อเรามองย้อนหลังและลองพิจารณาผลของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมระดับประเทศ (NT) ปีการศึกษา 2549 ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่อนข้างต่ำ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และเมื่อจำแนกคะแนนเป็นด้านโครงสร้างความรู้ และทักษะเฉพาะวิชา พบว่า ในส่วนของโครงสร้างความรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 8.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน ในส่วนของทักษะเฉพาะวิชาได้คะแนนเฉลี่ย 7.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน นอกจากนี้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) … อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ คือ ?

             คณิตศาสตร์ คือ                 คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์                คำว่า “คณิตศาสตร์” (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ. คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก  (máthema) แปลว่า “วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน” และคำว่า  (mathematikós) แปลว่า “รักที่จะเรียนรู้”. … อ่านเพิ่มเติม

กำเนิดคณิตศาสตร์

กำเนิดคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์วุ่นๆปวดหัวกันมามากแล้ว วันนี้เรามาผ่อนคลายสมองกัน นายติวฟรีหยิบยกเอาประวัติน่ารู้ของ คณิตศาสตร์ ฉบับย่อ มาให้พวกเราได้อ่านกัน ว่าใครนะ เป็นคนต้นคิดคณิตศาสตร์มาให้เราได้เรียนกัน คณิตศาสตร์นั้นกำเนิดมาได้อย่างไร และมีพัฒนาการอะไรบ้างกว่าจะมาถึงคณิตศาสตร์สมัยใหม่ที่พวกเราได้เรียนกันอยู่นี้            ในสมัยแรกสุด คณิตศาสตร์ถูกนำมาใช้ในการนับ ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนสิ่งของ หรือสัตว์ต่างๆ คำถามคณิตศาสตร์ครั้งแรกสุดเกิดจากไอเดียที่ว่า แอ็ปเปิ้ลสองลูก กับส้มสองลูก มีอะไรที่เหมือนกันนั่นเอง คณิตศาสตร์สมัยบาบิโลน – อียิปต์ ชาวบาบิโลน(อิรัก)และอียิปต์เขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน รู้จักเศษส่วนเอย ใช้ลูกคิดติดต่อค้าขาย คิดภาษี หรือแม้กระทั่งทำปฎิทิน ใน 5000 ปีที่แล้ว คณิตศาสตร์สมัยกรีก-โรมัน ชาวกรีกได้รับความรู้จากบาบิโลน-อียิต์ กรีกเป็นนักคิดจึงได้วางกฎเกณฑ์ให้คณิตศาสตร์ มีเหตุผล มีการพิสูจน์ ใน 2000-2300 ปีที่แล้ว พีธากอรัส ได้ค้นพบทฤษฎีพีธากอรัสหลังจากการวาดรูปสามเหลี่ยมบนพื้นทราย คณิตศาสตร์สมัยกลาง หลังจากจักรวัดิโรมันเสื่อมสลายลงในปี 1019 ชาวอาหรับจึงรับความรู้สืบทอดจากชาวกรีก และชาวอาหรับนี่เองที่นำตาราของกรีกมาแปลมากมาย ในช่วงปี พศ.1072-1979 คณิตศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ชาวยุโรปปื้นปูการเรียน การศึกษาคณิตศาสตร์จากตำราที่อาหรับแปลมา … อ่านเพิ่มเติม